Biblioteca de reseñas

Anno, Hideaki

Shin Godzilla (2016)

Kawase, Naomi

Aguas tranquilas (2014)

An. Una pastelería en Tokio (2015)

Higuchi, Shinji

Attack on Titan vol. I (2015)

Shin Godzilla (2016)

Kawamura, Yasushi

GANTZ:O (2016)

Koreeda, Hirokazu

Nuestra hermana pequeña (2015)

After the Storm (2016)

El tercer asesinato del padre (2017)

Iwai, Shunji

Todo sobre Lily Chou Chou (2001)

Miike, Takashi

La espada del inmortal (2017)

Nakajima, Kanji

El clon vuelve a casa (2008)

Nakashima, Tetsuya

El mundo de Nanako (2014)

Nakata, Hideo 

Dark Water (2002)

Satō, Keiichi 

GANTZ:O (2016)

Shindo, Kaneto

La isla desnuda (1960)

Shinkai, Makoto

Viaje a Agartha (2011)

Sono, Sion

Why don’t you play in hell? (2014)

Tag (2015)

Yaguchi, Shinobu

Wood Job! (2014)

Yamada, Yoji

Una familia de Tokyo (2013)

Yonebayashi, Hiromasa

El recuerdo de Marnie (Estudio Ghibli) (2014)

Zellner, David

Kumiko. Cazadora de tesoros (2014)