Biblioteca de reseñas

Anno, Hideaki

Shin Godzilla (2016)

Kawase, Naomi

Aguas tranquilas (2014)

An. Una pastelería en Tokio (2015)

Higuchi, Shinji

Attack on Titan vol. I (2015)

Shin Godzilla (2016)

Koreeda, Hirokazu

Nuestra hermana pequeña (2016)

Mura, Shion

Wood Job (2014)

Nakajima, Kanji

El clon vuelve a casa (2008)

Nakashima, Tetsuya

El mundo de Nanako (2014)

Nakata, Hideo 

Dark Water (2002)

Shindo, Kaneto

La isla desnuda (1960)

Shinkai, Makoto

Viaje a Agartha (2011)

Sono, Sion

Why don’t you play in hell? (2014)

Tag (2015)

Yonebayashi, Hiromasa

El recuerdo de Marnie (Estudio Ghibli) (2014)

Zellner, David

Kumiko. Cazadora de tesoros (2014)